۱۴۰۰/۵/۳ یکشنبه
آخرين اخبار

بر اساس ماده ۶ آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف خواربار فروشان شهرستان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آن اعلام گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز دوشنبه مورخ 10/06/99 لغ...

روزنامه های امروز