۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبهضوابط خاص و داخلي صدور پروانه كسب

اتحاديه صنف خواربارفروشان تهران


ماده 1: فرد صنفي در اين اتحاديه به شخصي اطلاق ميشود كه طبق قانون نظام صنفي و آئين نامه هاي اجرائي ضوابط صدور پروانه كسب و رعايت اين ضوابط با تحصيل پروانه، محل مناسبي جهت رسته تحت پوشش اين اتحاديه داير نموده و با قبول مسئوليت شخصاً و يا به وسيله مباشر واجد شرايط در محل مزبور به كار اشتغال ورزد.

ماده 2: در اين اتحاديه صنفي براي يك رسته شغلي به شرح ذيل پروانه كسب صادر ميشود:

رسته خوار بار فروشي(خرده فروشي)
حداقل مساحت لازم  12 متر مربع 

ماده 3: لوازم و اسباب كار بر اساس عرف و ضوابط اتحاديه

ماده 4: رعايت ضوابط بهداشتي طبق قانون و مقررات مربوطه الزامي است.
ماده 5: اين ضوابط خاص در 5 ماده و در دويست و پنجاه و سومين جلسه مورخ 02/08/1374 كميسون نظارت شهرستان تهران مورد تصويب قرار گرفت و اتحاديه جهت صدور پروانه كسب ملزم به رعايت مفاد آن ميباشد.