۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه


منشور اخلاق حرفه اي

به منظور انجام بهينه وظايف و خدمات رساني خود را ملزم به پيروي از منشور اخلاق صنفي ميدانيم.

v الزام به اخلاق اسلامي

ü     ü هميشه و در همه حال خود را در محضر خدا و او را ناظر بر اعمال و رفتار خود ميدانيم.
ü رعايت عدل و انصاف و حسن اخلاق در اجراي وظايف صنفي را جزء شخصيت و منش خود ميدانيم.
ü رفتار توام با احترام، سعه صدر و متانت نسبت به مردم، ارباب رجوع سر لوحه كار ما ميباشد.
ü احترام به قانون، برخورداري از وجدان كاري و رعايت اصول كارشناسي از اهم فعاليتهاي صنفي اين تشكل صنفي ميباشد.
ü از رفتارهاي نكوهيده چون غيبت، شايعه سازي، تهمت و افترا و هرگونه اقدامي كه فضاي اعتماد مردم را تخريب و يا تضعيف نمايد، جداً پرهيز ميكنيم.
ü امر به معروف و نهي از منكر لساني را ترويج نموده و در خصوص نهادينه شدن اين امر الهي در حوزه هاي تشكل صنفي خود تلاش ميكينم.

v قانون محوري

ü احترام به قانون، برخورداري از وجدان كاري و رعايت اصول كارشناسي از اهم فعاليتهاي صنفي اين تشكل صنفي ميباشد.

ü  اجراي دقيق و كامل قوانين و مقررات نظام صنفي و حركت در مسير تحقق آن را  از اهم وظايف خود مي دانيم.

ü  در هر  حال اصل امانت داري و پرهيز از انجام فعاليت خلاف قانون را از اهم وظايف خود ميدانيم.


v وظيفه شناسي

ü  رعايت نظم و انضباط، وقت شناسي، مسئوليت پذيري و ارائه خدمت صادقانه را سرلوحه همه فعاليتها قرار ميدهيم.

ü خدمات خود را با كيفيت مطلوب و به شيوه مناسب ارائه خواهيم نمود.

v مردمداري و مشتري مداري

ü  احترام به مردم و رعايت حقوق مشتريان را وظيفه انساني و صنفي خود ميدانيم.

ü حداكثر تلاش را ميكنيم تا با ارائه خدمات مناسب رضايت مشتريان را فراهم نماييم.

ü  شفاف سازي در عملكرد و جلوگيري از بروز هر گونه ابهام در ارائه خدمات را وظيفه انساني خود ميدانيم.

ü جهت ارتقاء سطح فرهنگي، مهارتي و آموزشي خود تلاش مينمائيم.