۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه


مدارك لازم جهت  تمديد و تعويض  پروانه كسب

هرفرد صنفي داراي پروانه كسب كه مدت اعتبار پروانه كسب وي منقضي گرديده يا مخدوش شده و يا مفقود گرديده است ميتواند با رعايت موارد ذيل تقاضاي پروانه كسب جديد بنمايد.
1- درخواست كتبي صاحب پروانه كسب با پيوست نمودن اصل پروانه كسب
2- واريز مبلغ 1/000/000 ريال به حساب اتحاديه بابت انجام بازرسي
3- اعزام بازرس و تهيه گزارش از محل واحد صنفي مبني بر اينكه واحد صنفي فعال باشد _تغيير شغل نداده باشد _  به غير واگذار نشده باشد _ تغيير مكان نداده باشد.
4- ارائه گواهي مالياتي (جديد)
5- داشتن كارت معاينه پزشكي (داراي اعتبار زماني )
6- اخذ رضايت و موافقت(گواهي امضاء شده) شريك/شركاء/ ساير ورثه جهت تمديد و يا تعويض پروانه كسب بنام صاحب پروانه كسب در اشخاص حقيقي و مشاركتهاي مدني
7- اخذ آخرين تغييرات شركت به منظور تمديد و يا تعويض پروانه كسب بنام مدير عامل در شركتهاي تجاري(اشخاص حقوقي)
8- پرداخت حق عضويت هاي معوقه و ساير
9- ابطال تمبر مالياتي به مبلغ 50/000ريال
10- اخذ گواهينامه آموزشي براي آن افرادي كه قبلاً دوره آموزشي نديده بودند.
11- عكس 4×3 جديد پشت‌نويسي شده و تمام رخ (6قطعه)
12- اصل وتصوير كارت ملي (هر دو سمت).
13- اصل وتصوير تمام صفحات شناسنامه
14- ارائه يك نسخه از فيش تلفن
15- در صورت مفقود شدن پروانه كسب، صدور المثني با درخواست دارنده پروانه كسب و ارائه تعهد محضري مبني بر پذيرش تبعات سوء آن براي باقيمانده مدت اعتبار پروانه كسب بلا مانع خواهد بود.
16- در صورت مخدوش شدن پروانه كسب(تعويضي)، صدور المثني براي باقيمانده مدت اعتبار پروانه كسب بلا مانع خواهد بود.
17- ثبت نام در سايت www.g4b.ir و ثبت نام در سايت www.iranianasnaf.ir