۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه

صدور كارت مباشرت

با رعايت آئين نامه اجرائي تبصره 2 ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفي، صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي و يا افرادي كه در ادارات و يا سازمانهاي ديگر شاغل بوده و امكان حضور در محل واحد صنفي را ندارند  به شرط معرفي مباشر بشرح آتي الذكر امكان پذير ميباشد.


1- درخواست كتبي صاحب پروانه كسب و معرفي مباشر
2- ارائه تصوير تمامي صفحات شناسنامه مباشر
3- ارائه تصوير كارت ملي مباشر (پشت و رو)
4- ارائه تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت مباشر(به استثناي افراد بالاي 50 سال سن)
5- عكس 4*3 جديد پشت‌نويسي شده و تمام رخ (6قطعه)
6- مدت اعتبار كارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه كسب صادره خواهد بود.
7- صاحب پروانه كسب ميتواند در هرزمان كه ضرورت بداند نسبت به عزل و يا تغيير مباشر از طريق اتحاديه اقدام نمايد.
8- صاحب پروانه كسب و مباشر متضامناً مسئوليت قانوني اداره واحد صنفي را برعهده خواهند داشت.
9- هزينه صدور كارت مباشرت 1/000/000 ريال ميباشد كه به حساب جاري اتحاديه واريز خواهد گرديد.