۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه

موارد و شرايط ابطال پروانه كسب

1-تغيير شغل و يا اشتغال به مشاغلي غير از آنچه در پروانه كسب قيد شده است.
2- عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه
3- عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيآت عالي نظارت و كميسيون نظارت و اتاق اصناف تهران و اتحاديه
4- عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي بموجب قانون نظام صنفي
5- عدم فعاليت بيش از شش ماه بدون اطلاع اتحاديه
6- تغيير محل كسب و يا انتقال پروانه كسب به محل ديگري غير از مكاني كه براي آن پروانه كسب صادر شده است.
7- انتقال يا واگذاري محل واحد صنفي به غير
8- فوت صاحب پروانه و عدم اقدام وراث جهت اخذ پروانه كسب بعد از گذشت دو سال از فوت صاحب پروانه كسب
9- عدم اجراي ضوابط انتظامي
10- كليه احكام قضائي صادره از سوي مقامات قضائي جهت تعطيلي و ابطال پروانه كسب
11-
اسقاط مورد يا مواردي از شرايط فردي يا مكاني صاحب پروانه كسب برابر اعلام مراجع ذيصلاح

متذكر ميگردد چگونگي ابطال پروانه كسب بموجب قانون و مقررات و آئين نامه اجرائي  ماده 28 قانون نظام صنفي ميباشد.