۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه
 نام: صفر 
نام خانوادگی: فرهمند جم
تلفن:-
تلفن همراه:-
پست الکترونیک:
سمت: ریاست 
سوابق کاری و فعالیت ها  

 

 نام: جلال
نام خانوادگی: مقدم
تلفن:  --
تلفن همراه:-
پست الکترونیک:
سمت:  خزانه دار
سوابق کاری و فعالیت ها:
 
 نام: ابراهیم   
نام خانوادگی: طلاپور
تلفن: -
تلفن همراه: -
پست الکترونیک:
سمت: نائب رئیس اول
سوابق کاری و فعالیت ها:

 

 نام: جمال  
نام خانوادگی: معصومی زنجانی
تلفن: -
تلفن همراه:-
پست الکترونیک:
سمت: نائب رئیس دوم
سوابق کاری و فعالیت ها:
 
 نام:پرویز
نام خانوادگی: داغی هریس
تلفن:-:- -
تلفن همراه:-
پست الکترونیک:
سمت: دبیر
سوابق کاری و فعالیت ها:
 
 نام: مهدی  
نام خانوادگی: پولادی
تلفن: -
تلفن همراه:-
پست الکترونیک:
سمت: بازرس اول
سوابق کاری و فعالیت ها:
 
 نام: حسینعلی   
نام خانوادگی: اله ويردئي
تلفن: -
تلفن همراه:-
پست الکترونیک:
سمت: بازرس دوم
سوابق کاری و فعالیت ها: