۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه

بر اساس ماده ۶ آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف خواربار فروشان شهرستان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آن اعلام گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز دوشنبه مورخ 10/06/99 لغايت روز دوشنبه مورخ 24/06/99 به مدت ۱۵ روز نسبت به تكميل پرسشنامه و بارگذاري مدارك خود در سامانه برگزاري انتخابات الكترونيك( سامانه ساران) به نشاني: election.iranianasnaf.ir اقدام و پس از اخذ كد رهگيري، شخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل به هيئت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي واقع در: ضلع شمال غربي ميدان وليعصر (عج) كوچه ارژنگ پلاك ۱ ساختمان شهيد اسداله زاده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طبقه ۹ اداره امور اصناف و تشكل‌هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.